Списък на научните трудове на к. ик. н. Александър Александров

Списък на научните трудове на к. ик. н. Александър Владов Александров, научен сътрудник в центъра за изследване на развиващите се страни при ИССМИО – БАН

I. МОНОГРАФИИ
1.1  Малайзия и Филипините: промишлено развитие и сътрудничество, С., Наука и изкуство, 1983, 143с.

II. УЧАСТИЕ В МОНОГРАФИИ, СБОРНИЦИ, СТУДИИ
2.1.  Някои проблеми на икономическото развитие на Хонконг от края на 40-те до средата на 70-те години /на англ. език/. сп. Висентшафтлихе байтраге – съплиментари ису, част I, 1977, с. 95-105.
3.2.  Экономическая роль государства в Федерации Малайзия. Юго-Восточна Азия – государство и экономика. М., Наука, 1983, с. 199-217.
4.3.  Икономически групировки в „третия свят“. Интеграционни тенденции. С., Изд. на БАН, 1990, с. 69-144 /с. 74-82 – в съавторство с А. Хутаджулу/. Икономически групировки на развиващите се страни в Азия и Океания.
5.4.  Программа нового международного экономического порядка и проблемы финансирования социально – экономического развития освободившися стран Востока, монография, Наука, одобрена за печат /в съавторство с М. Котева/.

III. СТАТИИ
6.1.  Икономически отношения между КНР и Федерация Малайзия. сп. Икономическа мисъл, № 4, 1979, с. 56-67.
7.2.  Икономически отношения между КНР и развиващите се страни от Югоизточна Азия. сп. Международни отношения, № 3, 1979, с. 72-81.
8.3.  Китай – политика от позициите на хегемонизма. сп. Политическа просвета, № 4, 1980, с. 95-104
9.4.  Социалистическите държави от Индокитай – фактор на мира в района. сп. Ново време, № 2, 1985, с. 110-117.
10.5.  Регионалната политика на ЕИО спрямо „третия свят“: външно-иконимически отношения с държавите от Югоизточна Азия и Латинска Америка /в съавторство със Св. Тошева/ . сп. Икономическа мисъл, № 4, 1985, с. 71-81.
11.6.  Китай 1975. Изостря се борбата за власт. сп. Международен живот, № 12, 1975, с. 31-35.
12.7.  Външнополитически процеси в Азия. Глобален ситуационнен анализ, ИССТ при БАН, с. 82-86.
13.8.  Държавното регулиране и притокът на преки чуждестранни инвестиции в страните от Южна и Югоизточна Азия /в съавторство с А. Пашов/. сп. Икономическа мисъл, № 10, 1989, с. 73-82.
14.9.  Развитие на селското стопанство в държавите от АСЕАН. сп. Земя и прогрес, № 1, 1989, с. 82-86, /0,6 коли/.
15.10.  Платформа „отворени врати“. сп. ИКО, № 9, 1990, с. 3-13, /в съавторство/.
16.11.  Промишлената стратегия и политика на „третия свят“ и проблемите на България. сп. Интерикономика експрес, № 8, 1991, с. 10-12.
17.12.  Промишено развитие на „новите индустриални държави и територии“ от Азия и тяхната търговска експанзия. Поуки за миналото и бъдещето развитие на България. ИССМИО, Тезиси, май 1991, 8 с. /0,9 коли/.
IV. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМЕН ДОКЛАД ОТ ПЛАНА НА ИМОСИ /ИССМИО/ ПРИ БАН И НИИ ПО ПРОФСЪЮЗНИ ПРОБЛЕМИ.
18.1.  Икономически отношения между КНР и Федерация Малайзия. Изд. на ИМОСИ, С., 1977, 82 с. Самостоятелна тема.
19.2.  Политическо, социално и икономическо развитие на НР Ангола и възможности за развитие на дългосрочни отношения с НРБ. Изд. на ИМОСИ. С., 1984, гл. III и IV.
20.3.  Съвременно икономическо развитие на Венецуела и възможности за установяване на дълготрайни отношения с НР България. Изд. на ИМОСИ, 1986, гл. I-V.
21.4.  Съвременно политическо и икономическо развитие на Индия и сътрудничеството й с НРБ, С., ИМОСИ, 1987, Увод, II и III гл.
22.5.  Промишлена стратегия и политика в областта на преработващата промишленост. Тема „ Развиващите се страни в международното разделение на труда“, ИССМИО, 1990, гл. III, с. 196-212.
23.6.  Външният дълг на развиващите се страни. Проблемен доклад на НИИ по профсъюзни проблеми. С., 1986, гл. II, 2.1 /в съавторство с Д. Исаев/, 2.2, гл. III, 3.1, с. 18-43.

V. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ СИМПОЗИУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ
24.1.  Някои бележки върху ролята на чуждестранния капитал в икономическото развитие на Малайзия /на англ. език/. Научно съобщение на V международен семинар „Проблеми на натрупването и икономическия растеж в развиващите се страни“, Варна, 1978, Изд. на ИМОСИ, С., 1978, с. 181-184.
25.2.  Към въпроса за износа на промишлени изделия от развиващите се страни на пазарите на развитите капиталистически държави /на англ. език/. Научно съобщение на VII Международен семинар „Преустройство на международните икономически отношения“, Варна, 1982, сп. Международни отношения, Специален брой, 1982, с. 132-135.
26.3.  Страны АСЕАН: Экономическое сотрудничество и борьба за установление нового международного экономического порядка. Изказване на международната конференция организирана от Проблемната комисия „Икономика и политика на развиващите се страни при АН на социалистическите държави – „Развивающиеся страны и новый международный экономически порядок“, Букурещ, 1981, Развивающиеся страны: экономика и политика, Информационный бюллетень, № 8, 1982, с. 52-60.
27.4.  Формирование и развитие внешнeэкономический политики ЕЭС по отношению к ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/. Изказване на международен симпозиум „Ассоциация развивающихся стран с ЕЭС и её влияние на сотрудничество с социалистическими странами“ организиран от Проблемната комисия „Икономика и политика на развиващите се страни“. Изд. на ИМОСИ, с., 1984, с. 67-77.
28.5.  „Место экспортной ориентации в промишленной стратегии стран-членов АСЕАН в период Третьей декада развития азиатских стран“ организирана от Проблемната комисия „Икономика и политика на развиващите се страни“, Москва, 1984, /непубликувано/, /0.5 коли/.
29.6.  АСЕАН и проблемы мира и безопасности  Юго-Восточной Азии. Изказване на симпозиум „Проблемы мира и безопасности в Южной Азии в конце семидесятых – начало восымидесяты годов“ организиран от Проблемната комисия „Икономика и политика на развиващите се страни“, Берлин, 1982, /непубликувано/.

VI. СПРАВОЧНИЦИ
30.1.  Международни организации в Азия. Статия в политико-икономически справочник „Азия“, с. 1984, Партиздат, с. 114-143.
31.2  Бруней. Статия в политико-икономически справочник „Азия“, С., 1984, Партиздат, с. 205-209.
32.3.  Малайзия. Статия в политико-икономически справочник „Азия“, С., 1984, Партиздат, с. 409-421.
33.4.  Сингапур. Статия в политико-икономически справочник „Азия“, С., 1984, Партиздат, с. 489-500.
34.5.  Тайланд. Статия в политико-икономически справочник „Азия“, С., 1984, Партиздат, с. 520-532.
35.6.  Филипините. Статия в политико-икономически справочник „Азия“, С., 1984, Партиздат, с. 549-560.
36.7.  Регионално икономическо сътрудничество в Латинска Америка. Статия в политико-икономически справочник „Америка“. С., 1985, Партиздат, с. 179-212.
37.8.  Аржентина. Статия в политико-икономически справочник „Америка“. С., 1985, Партиздат, с. 267-288.
38.9.  Венецуела. Статия в политико-икономически справочник „Америка“. С., 1985, Партиздат, с. 324-356.
39.10.  Еквадор. Статия в политико-икономически справочник „Америка“. С., 1985, Партиздат, с. 412-429.
40.11.  Колумбия. Статия в политико-икономически справочник „Америка“. С., 1985, Партиздат, с. 445-460.
41.12.  Положението в Югоизточна Азия. Статия в справочник „Конфликтните огнища на планетата“, Партиздат, С., 1988, с. 142-160.

НАУЧНИ ТРУДОВЕ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА И ДРУГИ

  1. Автореферат на дисертация „Експортната ориентация на промишленото развитие в Малайзия и Филипините“, С., 1986, 34 с.
  2. Студия „Държавният сектор в икономиката на Федерация Малайзия“, Държавният сектор в икономиката и промишлеността на развиващите се страни, Изд. на БАН, С., 1983, с. 60-87.
  3. Хонконг – фактори, резултати и противоречия на икономическото развитие, сп. Икономическа мисъл, № 5, 1977, с. 72-83.
  4. Икономическата роля на държавата за индустриализацията на Федерация Малайзия. Особености на индустриализацията на развиващите се страни с капиталистическа ориентация и мястото им в съвременните международни икономически отношения. Планова тема. ИМОСИ при БАН, ч. II, С., 1980, с. 209-240.